OM BØRNEDEMOKRATI

 


Børnedemokrati handler om, at det enkelte barn har størst mulig indflydelse på eget liv i boligområdet, og at beboerdemokratiet gør det muligt for børnene at komme til orde og blive mødt i øjenhøjde i en ligeværdig samtale med henblik på at skabe fællesskab og etablere løsninger, der skaber bedre boligområder for alle

Definitionen er teoretisk inspireret af Hans Aage (professor i nationaløkonomi) og Hal Kochs (historiker og debattør) demokratiopfattelser og bygger samtidig på de praksiserfaringer, der er opnået i projekt børnedemokrati.

 


Grundidéen

Grundidéen i børnedemokratiet er at give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor, og samtidig opnå mere velfungerende boligområder via børnedemokrati. Når børn oplever, at de får større indflydelse på eget liv, får de større selvværd. De oplever, at de er en ressource, og de får et positivt billede både af sig selv og af det boligområde, de bor i. Børnene oplever at være ligeværdige parter i (lokal)samfundet og oplever ikke ’udenforskab’ eller marginalisering.

 

De almene boligområders organisering og demokratiske kultur giver mulighed for, at man via boligområdets permanente ressourcer, hovedsageligt driftsmedarbejdere og afdelingsbestyrelse, kan inddrage børn i det demokratiske arbejde som en del af det eksisterende beboerdemokrati. Samtidig betragtes det danske beboerdemokrati i internationalt perspektiv som et af de mest vidtgående, hvad angår beboernes formaliserede rettigheder og muligheder for medbestemmelse. På trods af dette er børn meget sjældent en del af beslutningsprocesserne i de almene boligområder.

 

Udvikling af Børnedemokratiet

Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husene tog initiativ til projekt Børnedemokrati for at bidrage til at sikre børns stemme, engagement og ejerskab i de almene boligområder. Projektet er gennemførst fra 2015 til 2019 og består af et pilotprojekt og et udviklingsprojekt:

Pilotprojektet foregik i boligafdelingen AKB Ved Milestedet, og formålet var at undersøge og pilotafprøve, hvordan børnedemokrati kan udformes. Udviklingsprojektet er gennemført på tværs af Danmark i udvalgte boligafdelinger i Civica i Odense, FOB i Slagelse, Himmerland Boligforening i Aalborg og fortsat i AKB, Rødovre. Formålet har her været at undersøge, hvordan de gode erfaringer og metoder fra pilotprojektet kan videreudvikles, testes og anvendes i andre boligafdelinger med andre karakteristika. Resultaterne er gode, og børnedemokratiet er i dag forankret i de udvalgte boligafdelinger.

 

Projektet var støttet af 

Udbredelse af børnedemokratiet

Pilotprojekt om børnedemokrati i Grønland

Det grønlandske boligselskab INI A/S og Konradi – liv i og mellem husene gennemfører i perioden 2019-2021 et pilotprojekt om børnedemokrati i Grønland. Projektet foregår i Grønlands næststørste by Sisimiut i de tre boligområder Deichmannip Aqq., Aqqartarfik og Paamaap Kuua. Formålet er at medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen og de demokratiske kompetencer hos grønlandske børn. I pilotprojektet undersøges det, hvordan man kan inddrage børn  og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder. De nuværende resultater er gode og det er ambitionen at udbrede børnedemokratiet til øvrige grønlandske boligområder. Følg projektet i Grønland her.

Pilotprojektet i Grønland er støttet af   
 

Børnedemokrati i Helsingør

Boliggården og Konradi – liv i og mellem husene er i gang med at etablere børnedemokrati i boligområderne Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør. Det er en del af det større udviklingsprojekt ’Sammen om Hinanden’, somdesuden gennemføres i samarbejde med SSP Helsingør og Østifterne. Formålet er at give børn og unge positive værktøjer og selvforståelse, så de træffer beslutninger, der er sunde for dem selv, andre og deres fremtid. Børnedemokratiet skal bidrage til at udvikle børnenes demokratiske forståelse, kompetencer og deltagelse. Der vil undervejs blive eksperimenteret med nye metoder og værktøjer i børnedemokratiet. Følg projektet her.

Projektet er støttet af

Videreudbredelse i Danmark

Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husenes ambition er at udbrede børnedemokratiet bredt i den almene boligsektor. Målet er at endnu flere børn får en stemme der hvor de bor og at børnedemokratiet kan medvirke til at skabe endnu mere velfungerende boligområder. Konkret er det planen, at børnedemokrati videreudbredes, så et større antal boligorganisationer og -afdelinger etablerer børnedemokrati, og derved får glæde af dets mange positive gevinster. Derfor arbejder Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husene på et samlet initiativ til udbredelse af børnedemokratiet i Danmark.

Børnedemokratiet i et internationalt perspektiv

Børnedemokrati kan være med til at sikre, at Danmark følger de internationale retningslinjer for børns grundlæggende rettigheder, der er vedtaget med FN’s Børnekonvention, som Danmark tiltrådte i 1991. Børnedemokrati kan særligt medvirke til, at opfylde konventionens artikel 12 og 13 om børns ret til medbestemmelse og ytringsfrihed. Samtidig kan børnedemokrati bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål fra 2015, der har fokus på social og bæredygtig udvikling, også for børn. Her kan børnedemokrati særligt bidrage til at indfri verdensmål 10, 11 og 16 i forhold til repræsentativitet i politiske beslutningsprocesser.

Bag om børnedemokratiet

Fondsstøttet projekt

Udviklingsprojektet er primært støttet af VELUX FONDEN, mens den Almene Forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har støttet både pilot- og udviklingsprojektet.

Boligselskabet AKB, Rødovre er projektejer og Konradi – liv i og mellem husene er projektleder på både pilotprojektet og udviklingsprojektet.

Kontakt os

Erfaringen fra projekt børnedemokrati viser, at den igangsættende og understøttende funktion, via personlig kontakt til både boligorganisationer og -afdelinger, har stor betydning for et vellykket børnedemokrati.  

Du er derfor altid meget velkommen til at kontakte projektejer Søren Lillevang og projektleder Stine Konradi for yderligere information eller inspiration om børnedemokrati.